Adatvédelmi-és adatkezelési szabályzat.

Simon Erzsébet Margit (   7121 Szálka, Kossuth Lajos utca 29.  ) mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) Adatvédelmi- és adatkezelési szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) alapján kezel személyes adatokat.

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) tartalmát, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelése megfelel a Szabályzat, a Tájékoztató és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek, így különösen az alábbiaknak.

- Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, (a továbbiakban: GDPR)

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

- 1990. évi törvény – a helyi adókról

- 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet - a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv tv.)

- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

Tájékoztató hatálya az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos, így a szálláshely/(szállodai szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésre terjed ki, mely magában foglalja az Adatkezelő honlapján (www.pizsi.mozello.hu ) történő adatkezelést is.

Személyes adataim kezelője:

Adatkezelő megnevezése:
Simon Erzsébet Margit

Adatkezelő székhelye:
7121 Szálka, Kossuth Lajos utca 29.
Adatkezelő adószáma:
 57309446-1-37

Adatkezelő e-mail címe:
pitypangszalka@gmail.com

Milyen adatok minősülnek személyes adatnak és mit jelent az adatkezelés?

Személyes adat bármely adat, vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma, ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül (Pl. e-mail cím).

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

Hogyan védjük a személyes adatokat?

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védik az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét.

Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme sérül, és ez előreláthatóan jelentős kockázatot eredményez az Ön jogai tekintetében, erről haladéktalanul értesítjük.

Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Foglalás a weboldalon, e-mailen keresztül

· az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az adatkezelés szerződés teljesítéséhez ezen belül az előleg megfizetéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja.

· az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a weboldalon vagy e-mailen keresztül foglal a szálláshelyen szállásidőpontot.

· kezelt adatok köre weboldalon, e-mailen történő foglalásnál: név, email cím, érkezési és távozási adatok, személyek száma, egyéb a foglaló személy által a megjegyzés rovatban megadott adatok.

· az adatkezelés célja: a weboldalon, e-mailen keresztül történő foglalás révén a foglalások nyilvántartása, a foglalást követően az előleg bekéréshez szükséges számlaszám megadása.

· az adatkezelés időtartama: az előleg megfizetését követően (függetlenül az esetleges lemondás időpontjától) a Számv. tv 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

· az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a foglalás meghiúsulása.

· Fizetés a szálláshely szolgáltatás igénybevételéért

· az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, az Eker tv. 13/A-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

· az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a szálláshely szolgáltatást igénybe veszi.

· kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, számlázási adatok (településnév, út, utca, tér stb., házszám, emelet, ajtószám) az igénybevett szolgáltatás, az igénybevett szolgáltatás ellenértéke (fizetendő végösszeg), a választott fizetési mód, a szolgáltatás igénybevételének dátuma, az érintett születési helye, ideje.

· az adatkezelés célja: az igénybevett szolgáltatás teljesítése, az igénybevett szolgáltatáshoz szükséges számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése és ehhez kapcsolódóan a fizetés dokumentálása, könyvelési feladatok végzése, nem fizetés esetén jogi lépések (fizetési meghagyás és végrehajtás) indítása.

· az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

· az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a szolgáltatás igénybevételének meghiúsulása, illetve esetleges jogi lépések indítása.

· adattovábbítás:

bankkártyás és SZÉP kártyás fizetés esetén: a fizetés (tranzakció) időpontja, összege a vásárló azonosítója a webáruház online fizetési felületét biztosító Bank felé

· adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.

Kormányrendelet szerinti nyilvántartás vezetése:

az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 7/A§ (4) bek. b.) pontja

az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a weboldalon, e-mailen vagy a szallas.hu szállásportálon keresztül foglalt szállásidőpontot.

kezelt adatok köre: vendég vezetékneve; vendég keresztneve; vendég neme; születési idő; születési hely; állampolgárság; ország; irányítószám; telefonszám; lakcím; e-mail.

az adatkezelés célja: a kormányrendelet szerinti nyilvántartás vezetési kötelezettség

az adatkezelés időtartama: a szállásdíj megfizetését követően a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a szálláshely igénybevételének meghiúsulása.

adattovábbítás: Nemzeti Turisztikai Ügynökség felé a 239/2009. (X. 20.) kormányrendelet 7/A§ (4) bek. b.) pontja alapján

adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

· Számla kiállítása a Nemzeti Adó-és Vámhivatal online felületén a szálláshely szolgáltatás igénybevételéről

· az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, és [2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 10. melléklet.]

· az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a weboldalon, e-mailen vagy a szallas.hu szállásportálon keresztül foglalt szállásidőpontot.

· kezelt adatok köre: név, cím (településnév, út, utca, tér stb., házszám, emelet, ajtószám) a megfizetett szolgáltatás (szállásidőtartam) ellenértéke (fizetendő végösszeg), a megfizetett idegenforgalmi adó összege, választott fizetési mód, a szolgáltatás igénybevételének dátuma.

· az adatkezelés célja: a szálláshely szolgáltatás díját és az idegenforgalmi adó megfizetését igazoló számla kiállítása és továbbítása céljából.

· az adatkezelés időtartama: a Számv. tv 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év

· az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a szolgáltatást igénybe vevő
természetes személy nem kaphat névre szóló számlát.
adattovábbítás: Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé

adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

· Ajánlatkérés (e-mailen, facebookon keresztül)

· az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja.

· az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér, a személyes adatainak megadása mellett.

· a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet tárgya.

· az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő ajánlat adása és az ehhez szükséges kapcsolattartás.

· az adatkezelés időtartama: az adott ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

· az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az ajánlatkérés meghiúsulása.

· Információkérés (e-mailen, saját honlapon,facebookon keresztül)

· az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja.

· az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőtől a

szolgáltatásaival kapcsolatosan információt kér a személyes adatainak megadása mellett és kérése nem tartozik az ajánlatkérés körébe.

· a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet tárgya (postai úton érkezett kérés esetén az információt kérő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb…, házszám, emelet ajtó, irányítószám) a kérés tartalma.

· az adatkezelés célja: az érintett számára információ (válaszadás) nyújtása.

· az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig.

· az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az információkérés meghiúsulása.

Mennyi ideig kezeljük, tároljuk a személyes adatokat?

Adatkezelő személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg arra valamely jogszabály kötelezi. Az adatkezelés céljának megvalósulásával egyidejűleg, vagy ha a jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve ha azt az érintett kéri, a vonatkozó személyes adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy - a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével - az adatkezelést megszüntesse, és az adatokat ennél korábbi időpontban is törölje, amennyiben az adatok kezelése már nem szükséges.

Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatait?

Adatkezelő nem továbbítja a vendégek személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek, azok saját üzleti céljaira való felhasználásra (például, adatbányász vagy direkt marketing cégek). Ugyanakkor előfordulhat, hogy az Adatkezelőnek különböző okokból továbbítani kell a vendégek meghatározott adatait különböző hatóságoknak vagy más adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak. Az Adatkezelőnek a vendégek adatait minden esetben továbbítania kell a Nemzeti Turisztikai Ügynökség részére a 239/2009. (X. 20.) kormányrendelet 7/A§ (4) bek. b.) pontjának megfelelve.

Mikor adunk át adatokat Hatóságoknak?

Adatkezelő jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (pl.: Nemzeti Turisztikai Ügynökség, NAV, Rendőrség). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé.

Mi a teendő, ha nem szeretném, hogy a továbbiakban is kezeljék a személyes adataimat?

Amennyiben hozzájárulást adott személyes adatai kezeléséhez, azt bármikor díjmentesen, következmény nélkül visszavonhatja kérelmének alábbi e-mail címre való elküldésével: pitypangszalka@gmail.com illetve közvetlenül a vendégház székhelyén/telephelyén szóban tett nyilatkozatával.

Milyen jogaim vannak a kezelt személyes adataimmal kapcsolatban?

A vendégnek joga van a személyes adatainak helyesbítését, törlését kérni, az adatkezelés ellen kifogással élni, adathordozhatósághoz való jogával élni, az adatkezelés korlátozását kérni, adataihoz hozzáférést kérni, illetve az illetékes felügyeleti szervnél panaszt tenni.

Mit tegyen panasz esetén?

A vendég bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelő képviselőjénél. Amennyiben nem ért egyet az Adatkezelő vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, az illetékes bírósághoz fordulhat, illetve panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Postacím: 1363  Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html

 

Vissza